قیمت 275,000 تومان

6.31k بازدید 17 دیدگاه

 

 

فیلم های آموزشی حل تمرینات کتاب کاربر Corel Draw

مدرس دوره: علی حیدری

مولف کتاب :

کلید کورل دراو

آموزش کورل دراو

کتاب کورل دراو فایل های ضمیمه

خصوصی
کاربر coreldraw
واحد کار اول

مراحل نصب و فعال سازی CorelDraw ویدئو

خصوصی

آشنایی با نرم افزارهای گرافیکی برداری و پیکسلی ویدئو

خصوصی

شناخت نرم افزار CorelDraw ویدئو

خصوصی
کاربر coreldraw
واحدکاردوم:توانایی شناخت محیط نرم افزار Corel Draw

آشنایی با محیط Corel Draw ویدئو

قسمت اول

خصوصی

آشنایی با محیط Corel Draw ویدئو

قسمت دوم

خصوصی

آشنایی با محیط Corel Draw ویدئو

قسمت سوم

خصوصی
کاربر coreldraw
واحدکارسوم:توانايي ايجاد فضاي مورد نياز براي طراحي و ترسيم

ایجاد یک صفحه جدیدومدیریت صفحات ویدئو

خصوصی

تغییر خصوصیات صفحات در Corel Draw ویدئو

خصوصی
کاربر coreldraw
واحدکارچهارم:توانايي ترسيم خطوط و اشكال

رنگ آميزي اشيا توسط پالت رنگ ویدئو

خصوصی

ترسیم اشکال ساده ویدئو

خصوصی

تکنیک های انتخاب اشیاء در Corel Draw ویدئو

خصوصی

عملکرد گزینه Nudge در حرکت اشیاء ویدئو

خصوصی

آشنایی با Transformation ویدئو

خصوصی

ابزار بیضی(Ellipse Tool) ویدئو

خصوصی

ابزار چندضلعی(Polygon) ویدئو

خصوصی

ابزار ترسیم ستاره (Star) ویدئو

خصوصی

بررسی سایر ابزارهای ترسیمی ویدئو

خصوصی

ابزار Smart Drawing ویدئو

خصوصی

ابزار Freehand ویدئو

خصوصی

ابزار Bezier ویدئو

خصوصی

تمرین عملی با ابزار Artistic Media ویدئو

خصوصی

بررسی ابزار Smart Fill ویدئو

خصوصی

ابزار Pen ویدئو

خصوصی

ابزار Polyline ویدئو

خصوصی

ابزار curve point 3 ویدئو

خصوصی

ابزار ترسیم اشکال آماده ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار ترسيم خط با دست آزاد Freehand ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ابزار اتصا ل دهنده تعاملي Interactive Connector ویدئو

خصوصی

ابزار اندازه گیری Dimension Line Tool ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار Shape Tool (قسمت اول) ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار Shape Tool (قسمت اول) ویدئو

خصوصی

آشنایی با انواع گره ها (node) ویدئو

خصوصی

آشنایی با دستور Import ویدئو

خصوصی

آشنایی با دستور Export ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار Zoom ویدئو

خصوصی

آشنایی با ابزار Pan ویدئو

خصوصی

حالت های نمایش تصاویر (View) ویدئو

خصوصی

آَشنایی با ابزارهای کمک ترسیمی(Ruler-GuideLine-Guides) ویدئو

خصوصی
تمرین های واحد کار چهارم

تمرین 3-4 صفحه 54 تمرین

خصوصی

تمرین 9-4 صفحه 60 تمرین

خصوصی

تمرین 12-4 صفحه 61 تمرین

خصوصی

تمرین 18-4 صفحه 69 تمرین

خصوصی

تمرین 19-4 صفحه 70 تمرین

خصوصی

تمرین 21-4 صفحه 73 ویدئو

خصوصی

تصاویر مورد نیاز برای انجام پروژه ها فایل های ضمیمه

خصوصی

تمرین 23-4 صفحه 75 ویدئو

خصوصی

تصویر استفاده شده در تمرین صفحه 75 فایل های ضمیمه

خصوصی

تمرین صفحه 75 تمرین

خصوصی

تمرین صفحه 82 ویدئو

خصوصی

تمرین صفحه 83 ویدئو

خصوصی

تمرین صفحه 86 ویدئو

خصوصی
کاربر coreldraw
آزمون عملی (واحد کار چهارم)

سوال اول تمرین

خصوصی

سوال دوم تمرین

خصوصی

سوال دوم تمرین

خصوصی

سوال سوم تمرین

خصوصی

سوال چهارم تمرین

خصوصی

سوال پنجم تمرین

خصوصی

سوال پنجم تمرین

خصوصی

سوال پنجم تمرین

خصوصی
واحد کار پنجم

ايجاد خط محيطي اشيا ویدئو

خصوصی

کادرمحاوره Outline Pen ویدئو

خصوصی

تنظيم پيش فرض ها ویدئو

خصوصی

آشنایی با فرامین منوی Edit ویدئو

خصوصی

فرمان Paste Special ویدئو

خصوصی

آشنایی با فرمان Duplicate ویدئو

خصوصی

آشنایی با فرمان Clone ویدئو

خصوصی

گروه بندی (Group) اشیاء ویدئو

خصوصی

فرمان Convert Outline to Object ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

فرمان Position ویدئو

خصوصی

فرمان چرخش Rotation ویدئو

خصوصی

فرمان تغيير مقياس (Scale and Mirror) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پروژه عملی تمرین

خصوصی

فرمان Size و Skew ویدئو

خصوصی

فرمان تراز (Align) ویدئو

خصوصی

فرمان توزیع (Distribute) ویدئو

خصوصی

اصول مرتب سازی (Order) ویدئو

خصوصی

فرمان Combine ویدئو

خصوصی

ابزار Roughen Brush ویدئو

خصوصی

ابزار Free Transform ویدئو

خصوصی

ابزار Smudge ویدئو

خصوصی

ابزار Virtual Segment Tool ویدئو

خصوصی

ابزار Knief ویدئو

خصوصی

ابزار Eraser ویدئو

خصوصی

ابزار Crop ویدئو

خصوصی

شکل دهي به شکل (Shaping) ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرین 2-5 ویدئو

خصوصی

تمرین صفحه 111 ویدئو

خصوصی

تمرین صفحه 114 ویدئو

خصوصی

تمرین 7-5 صفحه 118 ویدئو

خصوصی

آزمون عملی صفحه 146 ویدئو

خصوصی

تمرین 21-5 صفحه 141 ویدئو

خصوصی

تمرین 21-5 صفحه 141 ویدئو

خصوصی

آزمون عملی صفحه 146 ویدئو

تمرین 1

خصوصی
واحدکار ششم-توانایی رنگ آمیزی و ویرایش رنگ اشیاء

طراحی ظرف عسل-قسمت اول ویدئو

خصوصی

طراحی ظرف عسل-قسمت دوم ویدئو

خصوصی

طراحی دلفین -قسمت اول ویدئو

خصوصی

طراحی دلفین-قسمت دوم ویدئو

خصوصی

طراحی دلفین-قسمت پایانی ویدئو

خصوصی

تمرین 3-6- صفحه 160(ترسیم گربه) ویدئو

خصوصی

تمرین 9-6 صفحه 173 ویدئو

ترسیم مرغابی

خصوصی

آشنایی با کادر Edit Fill ویدئو

خصوصی

آشنایی با پالت Color ویدئو

خصوصی

آشنایی با پالت Color (قسمت دوم) ویدئو

خصوصی

Palette Editor ویدئو

خصوصی

پالت Color Styles ویدئو

خصوصی

ابزار قطره چکان (Eyedropper) ویدئو

خصوصی

ابزار Interactive Fill Tool ویدئو

خصوصی

ابزار Mesh Fill Tool ویدئو

خصوصی

ابزار Smart Fill ویدئو

خصوصی

پرکننده نوانس (Fountain Fill) ویدئو

خصوصی

الگوهای پر کننده-Pattern Fill Dialog ویدئو

خصوصی

پرکننده بافت (Texture Fill) ویدئو

خصوصی

آزمون عملی 1 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 2 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 2 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 3 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 4 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 5 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 6 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 7 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 8 تمرین

خصوصی

آزمون عملی 9 تمرین

خصوصی
فصل هفتم: توانايي نگارش متن و كار با لايه ها

آشنایی با ابزار متن (Text Tool) ویدئو

خصوصی

تغيير خصوصیات متن توسط نوار ويژگيها ویدئو

خصوصی

ایجاد متن پاراگرافی (Paragraph Text) ویدئو

خصوصی

آشنایی با کادر Edit Text ویدئو

خصوصی

آشنایی با مفهوم متن هنری (Artistic Text) و متن پاراگرافی و تبدیل آنها به هم ویدئو

خصوصی

تنظيمات متن هاي هنري(Character Formatting) ویدئو

خصوصی

تنظيمات متن پاراگرافي (Paragraph Formatting) ویدئو

خصوصی

آشنایی با جلوه Drop Cap و لیست های شماره دار و علامت دار ویدئو

خصوصی

ستون بندی متن (Columns) ویدئو

خصوصی

قرار دادن متن بر مسير (Fit Text To Path) ویدئو

خصوصی

قرار گرفتن متن پاراگرافي در اشكال ویدئو

خصوصی

چيدن متن در اطراف اشكال ویدئو

خصوصی

ويرايش متن توسط ابزار Shape Tool ویدئو

خصوصی

تبدیل متن به شیء Convert to Curve ویدئو

خصوصی

درج Symbol در صفحه طراحی ویدئو

خصوصی

توانايي کار با لايه ها ویدئو

خصوصی

آشنایی با کاربرد Master Page ویدئو

خصوصی
واحد کار هشتم

تمرین 2 صفحه 269 ویدئو

خصوصی
واحد کار نهم

کار عملی صفحه 297 ویدئو

خصوصی
پروژه های عملی

طراحی کاراکتر کارتونی-قسمت اول تمرین

خصوصی

طراحی کاراکتر کارتونی-قسمت دوم تمرین

خصوصی

طراحی کاراکتر کارتونی-قسمت سوم تمرین

خصوصی

طراحی کاراکتر کارتونی-قسمت چهارم تمرین

خصوصی

طراحی کاراکتر کارتونی-قسمت پنجم تمرین

خصوصی

طراحی لوگو قسمت اول ویدئو

خصوصی

طراحی لوگو قسمت دوم ویدئو

خصوصی

ترسیم نقوش اسلیمی در کورل ویدئو

خصوصی

ترسیم نقوش اسلیمی در کورل ویدئو

پروژه دوم

خصوصی

طراحی گسترده جعبه دستمال کاغذی ویدئو

خصوصی
پروژه طراحی برش با لیزر در کورل دراو

آماده سازی طرح برش با لیزر در کورل ویدئو

خصوصی

اجرای طرح برش با لیزر ویدئو

خصوصی

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

دوره رایگان از مدلسازی تا انیمیت در Maya

آموزش ساخت انیمیشن در مایا در این دوره آموزشی به موارد زیر خواهیم پرداخت: 1- مدلسازی یک قطار اسباب سازی…
743
رایگان!

دوره رایگان انیمیشن دوبعدی در Adobe Animate

آموزش ساخت انیمیشن دو بعدی در ادوبی انیمیت در این دوره آموزشی قدم به قدم کار با امکانات انیمیشن سازی…
1,917
رایگان!

دوره حرفه ای طراحی کارت ویزیت

مدرس دوره :علی حیدری مولف کتاب طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ اصول مهم در طراحی کارت ویزیت اصول مهم درطراحی…
4
49,000 تومان

کاربرAutodesk Maya

با تشکراز حسن انتخاب شما،دروه در حال تکمیل شدن است و به سرعت دروس آموزشی به دوره اضافه می شود.…
11
120,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

 • ata300

  سلام . چرا بر روی گزینه موهو کلیک می کنم صفحه آموزش کورل دراو باز می شود؟ همینطور بر روی کپتیویت کلیک می نمایم صفحه آموزش فتوشاپ گشوده می شود.

 • فهیمه اسدی( دانشجوی دوره )

  سلام مجدد استاد … والا ما که جواب ی از شما دریافت نمیکنیم ؟
  خواهشا رسیدگی کنید به کامل شدن فصل های کارل از فصل ده تا سیزده اصلا نیست بعضی از فصل ها هم ناقص هست ..
  سال تحصیلی تمام شد .. لطفا رسیدگی کنید

  • علی حیدری(مدیریت)

   عرض سلام و ادب و پوزش از تاخیر در پاسخگویی
   لینک ها تصحیح شد.

 • فهیمه اسدی( دانشجوی دوره )

  استاد اگر میشه مشکا دانلود نشدن را حل کنید . بنده نیاز به آموزش ها دارم ..سپاس

 • فهیمه اسدی( دانشجوی دوره )

  سلام استاد …. من دانشجوی دوره هستم اما نمیتونم دانلود کنم ….یک صفحه جدید باز میشه که از من میخواد حساب کاربری جدید باز کنم ….

 • faridj68( دانشجوی دوره )

  سلام استاد
  وقت بخیر
  فیلمها دانلود نمیشودلطفا مشکل و حل کنید

 • faridj68( دانشجوی دوره )

  سلام استاد
  وقت بخیر
  لطفا مطالب فصل 8 و 9 کتاب کورل و کامل بفرمایید
  کمتر از یک ماه به پایان سال مونده

 • بهاره

  سلام وقت بخیر چرا دوره افترافکت رو میزنم کورل بازشده من میخام اعتر افکا ثبت نام کنم ولی نیست لطفا درست کنید

 • بهاره

  سلام وقت بخیر چرا دوره افترافکت رو میزنم کورل بازشده من میخام اعتر افکا ثبت نام کنم ولی نیست

 • Fahim

  سلام استاد من این درس را ثبت دوره کردم اما دوباره لینک ثبت نام دوره آمده فعال شده چیکار کنم نیاز دارم به درس ها

  • علی حیدری(مدیریت)

   سلام،اگر در دوره ثبت نام کردید،در هنگام ثبت نظر باید عنوان شما به دانشجوی دوره تغییر کنه.

 • فهیمه اسدی( دانشجوی دوره )

  سلام استاد عزیز خسته نباشید از هر صفحه تمرینی 1 شکل ایجاد کردید مثال درس 5 اولین تمرین دوتا شکل داره شما یک شکل را توضیح دادید. یا برای من باز نمیشه و یک مسئله دیگه حتی بعضی فیلم ها برام لود نمیشه چیکار کنم وارد یک سایت دیگه میشه

  • علی حیدری(مدیریت)

   عرض سلام و ادب
   سعی می کنم،تام مشکلات را تا آخر همین هفته بررسی و برطرف کنم

 • کامله کشاورز( دانشجوی دوره )

  سلام اقای حیدری
  استاد بزرگوار خیلی ممنون از اموزش های جامع و کامل تون
  متاسفانه برخی از اپلود هایی که در سایت https://trainbit.com/ انجام شده قادر به دانلود آن نمی باشم . و پیام این فایل حذف شده است در سایت می اید. خواهش می کنم بررسی بفرمایید.

 • m.g.a( دانشجوی دوره )

  سلام من نمیتونم دانلود کنم بررسی کنید

 • z.soltani( دانشجوی دوره )

  سلام جناب حیدری
  با تشکر از فیلم های اموزشی عالی شما
  کتاب کورل کارودانش 13 فصل داره ولی اینجا اموزش تمرین ها تا فصل 9 هست
  باقی تمرین های مهم در فصل های بعد را از کجا می توان اموزش دید؟

 • رضا

  سلام چطوری میت.نم دانلود روش حل تمرین 146

 • shahna nezami

  سلام
  منم دوره ثبت نام کردم و با حساب کاربری هم وارد میشم ولی لینک دانلودها غیرفعالن قبلا تا فصل6 دانلود کردم

 • سامیه دانش پرور( دانشجوی دوره )

  باسلام من حدود 3 هفته پیش ای دوره را ثبت نام کردم ولی الان برام باز نمیشه ونمی تونم فیلم ها رو دانلود کنم

  • علی حیدری(مدیریت)

   سلام
   وارد حساب کاربریتون بشید تا لینک دوره براتون باز بشه

   • سامیه دانش پرور( دانشجوی دوره )

    سلام .جناب آقای حیدری الان هر کاری می کنم باز نمی تونم فیلم ها رو دانلود کنم

   • سامیه دانش پرور( دانشجوی دوره )

    وارد حساب کاربری هم شدم ولی لینک دانلود ها فعال نمیشه

   • سامیه دانش پرور( دانشجوی دوره )

    جناب آقای حیدری امروز مورخ 2/9/98 هرکاری می کنم حتی از حدود یک هفته قبل باز هرکاری می کنم نمی تونم وارد حساب کاربریم بشم تا فیلمهای فصل 6 به بعد رودانلود کنم.ممنون میشم برام فعال کنید.

   • سامیه دانش پرور( دانشجوی دوره )

    با عرض سلام ای کاش تمرینهای فصل 7 رو هم آموزش می دادید.

 • m_2019( دانشجوی دوره )

  با سلام خدمت استاد بزرگوار
  مطالب عالی وآموزنده
  تشکر میکنم.

  • علی حیدری(مدیریت)

   با سلام و تشکر فراوان از لطف شما

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =